Algemene voorwaarden


ALGEMEEN

De "ButcherAtHome" -website van slagerij Johan & Ria en Andries [BCTS Catering BVBA], waarvan het hoofdkantoor zich bevindt op de Gentsesteenweg 631, 1080 Brussel, biedt haar klanten de mogelijkheid om hun producten op afstand te bestellen onder de hieronder vermelde voorwaarden:

 • De algemene verkoopvoorwaarden hieronder zijn bedoeld om de contractuele relatie tussen het bedrijf "BCTS Catering BVBA" en de klant te definiëren. Ze zijn zonder enige beperking of voorbehoud van toepassing op alles wat verkocht wordt op de website www.butcherathome.be. Ze zijn geldig vanaf de lanceringsdatum van de website.
 • Bij het plaatsen van een bestelling en het bevestigen daarvan of door het ondertekenen van deze overeenkomst is er een impliciete aanvaarding van deze algemene voorwaarden.
 • Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle andere uitgegeven documenten die slechts een indicatieve waarde hebben (zoals direct verstrekte informatie of reclameproducten, beschrijvingen en informatie van onze prospectussen, catalogi, reproductie of enige andere ondersteuning ) evenals elk ander tegenstrijdig document of aankoopvoorwaarden.
 • In geval van tegenstrijdigheid tussen de algemene voorwaarden van het bedrijf en die van de contractant zijn onze algemene voorwaarden van toepassing in afwezigheid van geschillen van de contractant. In het tegenovergestelde geval heffen de conflicterende bedingen elkaar op ten voordele van het gewoonterecht.
 • De onwettigheid of ongeldigheid van een van de clausules voorzien in de algemene voorwaarden brengt niet de nietigheid mee van de andere clausules voorzien in deze algemene voorwaarden.
 • De algemene verkoopvoorwaarden kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd door het bedrijf "BCTS Catering BVBA". Ze kunnen aan gebruikers van de site worden gekoppeld en zijn van toepassing op verkopen die na de wijziging worden gedaan.
 • Door het accepteren van de levering erkent de koper dat al onze goederen zijn voorzien van de indicaties die vereist zijn door de geldende decreten en dat ze voldoen aan de normen en voorschriften die gelden in België; en/of in de Europese Unie op de datum van de levering.
 • Het vervoeren van de goederen gebeurd op risico van de ontvanger
 • Het betreft een elektonisch verkoopcontract, het bedrijf identificeert zich aan de klant als:

Bedrijf : « BCTS Catering BVBA »

Adres hoofdzetel: Gentsesteenweg  631, 1080 Brussel

Ondernemingsnummer: BE0467.095.877

 • Klachten moeten binnen drie dagen na levering per aangetekend schrijven worden ingediend.
 • In geval van een geschil zijn de rechtbanken van Brussel bevoegd tenzij het bedrijf "BCTS Catering BVBA" de voorkeur geeft om het geding voor te leggen aan een andere bevoegde rechtbank.
 • Deze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op onze klanten alsook op het bedrijf "BCTS Catering BVBA".
 • In geval van een fout in de uitvoering van het contract is onze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag van de factuur en tot de te voorziene directe en persoonlijke schade met uitsluiting van indirecte, immateriële schade zoals bijkomende kosten, verlies van winst, verlies van gegevens, etc.
 • Bezorgtijden zijn louter indicatief. Een vertraging in de levering kan niet beschouwd worden als onze verantwoordelijkheid noch aanleiding geven tot schadevergoedingen, boetes of annuleringen van de volledige of gedeeltelijke contracten.
 • De contractuele relaties tussen de onderneming "BCTS Catering BVBA" en haar contractanten worden uitsluitend beheerst door het Belgisch recht
 • Onze algemene voorwaarden vervangen en annuleren alle algemene voorwaarden van de klant, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

PRODUCTEN EN BESCHIKBARE MIDDELEN

 • Foto's en illustraties zijn alleen indicatief voor producten met snijwerk. Hun gewicht varieert waarschijnlijk naargelang de snede in een bereik van +/- 6% in vergelijking met het gewicht dat is aangegeven in de beschrijving van het product. Als het snijproduct 6% hoger of lager is dan het gewicht dat wordt aangegeven in de beschrijving, zal het teveel of onvoldoende gewicht geen aanleiding geven tot een proportionele prijsstijging of -vermindering.
 • We kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld voor fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen in verband met de informatie van onze aanbiedingen die op deze site worden geplaatst.
 • De aangeboden producten op de website zijn beschikbaar binnen de limieten van de voorraden. Informatie over de beschikbaarheid en levertijden van producten wordt aan klanten verstrekt op het moment van bestellen. Wij behouden ons het recht om ons aanbod op elk moment en zonder kennisgeving aan de klant aan te passen tot de datum van het sluiten van het contract.
 • Bij gebrek aan beschikbaarheid van de bestelde goederen, verbindt BCTS Catering BVBA zich ertoe om de koper zo snel mogelijk per e-mail op de hoogte te stellen. Deze laatste kan de annulering van zijn bestelling aanvragen tegen terugbetaling, vervanging door een ander beschikbaar product of de wijziging van de leverdatum.

 

PRIJZEN

 • De verkoopprijzen van de op de website aangeboden producten zijn in euro en inclusief btw maar exclusief additionele kosten (bv. bezorgkosten). De getoonde prijzen houden rekening met de btw die van toepassing is op de dag van de bestelling.
 • De prijzen kunnen op elk moment worden aangepast. De prijzen die van toepassing zijn op de klant zijn degene die van kracht waren op het moment van het plaatsen van de bestelling. Het bedrag van de bestelling dat de klant heeft gevalideerd door te betalen is de prijs die wordt geclaimd.
 • Prijzen zijn exclusief bezorgkosten. De bezorgkosten komen bovenop de prijs van aangekochte producten.
 • Al onze facturen zijn te betalen aan ons hoofdkantoor uiterlijk binnen acht dagen na verzending. Als deze na de toegewezen tijd onbetaald blijven, is het resterende saldo en een wettelijke rente van 1,5% per maand volledig verschuldigd zonder voorafgaande kennisgeving. De verkoper heeft het recht om een extra bedrag te eisen gelijk aan 20% van het resterende saldo met een minimum van €75 als een vaste vergoeding, uitdrukkelijk overeengekomen tussen de partijen.
 • Elke levering blijft ons eigendom tot het verschuldigde bedrag volledig is betaald.
 • Zonder formele kennisgeving en van rechtswege wordt het bedrag van elke factuur die niet op de vervaldag is betaald automatisch verhoogd met 15% met een minimum van €50. Daarnaast loopt de vertragingsrente, berekend op 1% per maand, automatisch af vanaf de vervaldag van de betaling.

 

BESTELLINGEN

 • Elke bestelling die aan ons is toevertrouwd is pas geldig na schriftelijke bevestiging door ons.
 • De klant is volledig verantwoordelijk voor de informatie op de bestelbon.
 • Niet volledig ingevulde bestelbonnen worden niet gevalideerd. In dit geval kan onze verantwoordelijkheid niet worden aangewend bij het  niet of onvolledig kunnen uitvoeren van de bestelling.
 • De klant opent zijn klantaccount met ID's die hij persoonlijk zelf heeft aangemaakt. BCTS Catering BVBA kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor enige actie die wordt uitgevoerd op het klantaccount door een derde aan wie de klant zijn identificatiegegevens heeft doorgegeven of die toegang zou hebben gehad tot zijn gegevens of klantaccount. Elke fout / nalatigheid is te wijten aan de klant.
 • De klant wordt geacht zijn bestelling strikt controleren en mogelijk de inhoud corrigeren vóór de validatie.
 • De klant is verplicht om de exacte plaats, datum en tijdstip van levering te controleren.
 • Door zijn bestelling te valideren, bevestigt de klant dat hij deze algemene verkoopvoorwaarden heeft gelezen en aanvaard.
 • Betaling dient te geschieden in de voorziene voorwaarden.
 • We behouden ons het recht voor om geen bestellingen te bevestigen van een klant met wie een geschil bestaat of zou kunnen bestaan.
 • In geval van eenzijdige annulering van een bestelling door de klant behouden wij ons het recht om een vergoeding te eisen die gelijk is aan 30% van het totale bedrag van de bestelling.

VOORWAARDEN EN LEVERINGSKOSTEN

 • De overeengekomen levertijden zijn slechts indicatief tenzij anders vermeld. De koper kan in geen geval het recht op schadevergoeding doen gelden of een onderbreking of beëindiging van een overeenkomst eisen indien een termijn niet kan worden gerespecteerd.
 • Onze pakketten worden door onze transporteur afgeleverd, hetzij door het bedrijf Taxi Vert, hetzij door toepassing van Parcify Track. De klant kan ook kiezen om zijn bestelling op te halen in de winkel of in de lockers Collect & Go [opties die niet geldig zijn voor de Andries-winkel in Ukkel].
 • Bij levering door Taxi Vert [bestelling via de webwinkel] kiest de klant het tijdstip waarop de bestelling moet worden afgeleverd met een minimum van 4 uur voor de voorbereiding van de pakketten. Als de persoon niet aanwezig is bij de levering, gaat het pakket verloren.
 • Wanneer de bestelling wordt bezorgd door Parcify Track [telefonisch bestellen] kiest de klant het tijdstip waarop de bestelling moet worden afgeleverd met een minimum van 2 uur voor de voorbereiding van de pakketten. Als de persoon niet aanwezig is bij de levering, gaat het pakket verloren.
 • Het bedrijf BCTS Catering BVBA wijst alle verantwoordelijkheid af in geval van niet-ophaling/niet-ontvangst van het pakket of indien de eigenaar afwezig is. Er is geen terugbetaling toegestaan in welke vorm dan ook.

LEVERINGSKOSTEN [Web-Shop]

leveringszones/

Bedrag van de bestelling

ZONE 1 : Brussel en de 19 gemeenten

ZONE 2 : Rand rond Brussel

Meer dan 100 €

GRATIS

GRATIS

Tussen 50 en 100 €

GRATIS

10,00 €

Minder 50 €

10,00 €

20,00 €

 • Het is aan de klant om de producten te controleren op juistheid en eventuele beschadiging. Dit dient te gebeuren op het moment van levering. We dienen binnen 24 uur per e-mail op de hoogte te worden gesteld.
 • Onze producten worden geleverd door transportbedrijven
 • Onze producten worden geleverd door transportbedrijven en worden getransporteerd op risico van de klant.

Powered by Connect24-7

Supported by Allin1POS